بیتکوین چه‏قدر بخش‏پذیر است؟

طبق الگوریتم فعلی، بیتکوین تا هشت رقم اعشار قابل تقسیم است. اگر لازم باشد این بخش‏پذیری می‏تواند حتی از این هم بیشتر شود.‏

Posted in: بیتکوین

پست شده در